Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Porównanie skuteczności eliminacji bakterii rodzaju Legionella z instalacji wody ciepłej metodą elektrolityczną z zastosowaniem standardowej i zmodyfikowanej elektrody srebrowo-miedziowej

Renata Matuszewska, Radosław Giziński, Dorota Święcicka, Sławomir Garboś, Bożena Krogulsska

Abstrakt


Wewnętrzne instalacje wody ciepłej, niejednokrotnie kolonizowane są przez bakterie z rodzaju Legionella. Metody usuwania skażenia bakteriami Legionella z wody i instalacji powinny uwzględniać zarówno występujące w nich czynniki biotyczne, fizykochemiczne, jak i możliwości techniczne. Podstawowym problemem warunkującym skuteczność zwalczania tych bakterii i zapobiegania ich wtórnemu namnażaniu się, jest usunięcie istniejących i niedopuszczenie do powstania na wewnętrznych powierzchniach przewodów warstw osadów i biofilmu. Zdolność pałeczek Legionella do wchodzenia w skład biofilmu tworzącego się na wewnętrznych powierzchniach rur sprawia, że w wielu przypadkach powszechnie stosowane metody dezynfekcji chemicznej oparte na związkach chloru okazują się niewystarczająco skuteczne. W takich przypadkac znajdują zastosowanie metody alternatywne, między innymi dezynfekcja elektrolityczna przy użyciu urządzeń uwalniających jony srebra i miedzi. W obiekcie użyteczności publicznej, którego instalacja wody ciepłej została skolonizowana przez bakterie rodzaju Legionella w liczbie powyżej 103 jtk/100 ml, przeprowadzono badania mające na celu porównanie skuteczności eliminacji tych bakterii w zależności od typu zastosowanej elektrody srebrowo-miedziowej. Zastosowanie elektrolitycznej metody dezynfekcji ze zmodyfikowaną elektrodą o zwiększonej zawartości srebra wykazało większą skuteczność eliminacji pałeczek Legionella w krótszym czasie od momentu uruchomienia urządzenia niż w przypadku zastosowania elektrody standardowej.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę, dezynfekcja, Legionella, srebro, miedź, jony

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkow G., Gabbay J.: Copper as a biocidal tool, Curr. Medi. Chem. 12, 18, 2005, 2163‑2175.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. L. 330, 32.

Garboś S., Święcicka D.: Chapter 2. QA/QC scheme applied to monitoring metals concentrations in water intended for human consumption sampled from the area of Warsaw performed by ICP-MS and ICP-OES techniques. In: Proceedings of the 4th International Conference Metals and Related Substances in Drinking Water, METEAU. Editors: Bhattacharya P., Rosborg I., Sandhi A., Hayes C., Benoliel M. J., IWA Publishing, London 2012, 20-32.

Hsiu-Yun S., Lin Y. E.; Efficcacy of copper-silver ionization in controlling biofilm – and plankton-associated waterborne pathogens, Appl. Environ. Microbiol. 76, 2010, 2032-2035.

Lin Y. U., Vidic R. C., Stout J. E., Yu V. L.: Individual and combined effects of cooper and silver ions on inactivation of Legionella pneumophila, Wat. Res. 30, 8, 1996, 1905-1913.

Matuszewska R., Bartosik M., Giziński R., Krogulska B.: Ocena skuteczności elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra zastosowanej do eliminacji bakterii z rodzaju Legionella z instalacji wody ciepłej. GWiTS 8, 2013, 317-320.

PN-EN ISO 19458:2007. Jakość wody – Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.

PN-ISO 11731-2 :2008 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella – Cz. 2. Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 72, 2010, poz. 466.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61, 2007, poz. 417.

Solioz M., Abicht K. H., Mermod M., Mancini S.: Response of Gram-positive bacteria to copper stress, J. Biol. Inorg. Chem. 15, 2010, 3–14.

Święcicka D., Garboś S.: Ocena narażenia zdrowia ludzkiego związanego ze spożywaniem wody o podwyższonym poziomie stężenia srebra wymywanego z systemów filtrów dzbankowych. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 61, nr 2, 2010, 145–150.

US EPA (2009) National Primary Drinking Water Regulation.

WHO: Silver in Drinking-water Background document for development of WHO Guidelines for drinking water quality. Geneva WHO (WHO/SDE/WSH/03.04/14), 2003.

WHO: Copper in Drinking-water. Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking water quality. Geneva WHO (WHO/SDE/WSH/03.04/88, 2004.

WHO: Guidelines for drinking water quality. 4th ed. Geneva 27, Switzerland 2011.

Lin Y. E., Stout J. E., Yu V. L.: Controlling Legionella in Hospital Drinking Water: An Evidence-Based Review of Disinfection Methods. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 32, 2, 2011, 166-173.

Zhao G., Stevens S. Jr.: Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of Escherichia coli to the silver ion, Biometals. 11, 1, 1998, 27–32.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora