Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Monitoring jakości wody na pływalniach – parametry fizykochemiczne

Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka, Michał Dudek

Abstrakt


Streszczenie
Monitorowanie parametrów wody basenowej jest istotne z uwagi na zdrowie osób korzystających z basenu jak i pracowników obsługi. Jakość wody w basenach powinna być porównywalna do jakości wody pitnej. Korelacja pomiędzy parametrami norm mikrobiologicznych i fizykochemicznych umożliwia poprawę higienicznych warunków wody w kąpieliskach. Bezpieczeństwo i wygoda użytkowników basenów kąpielowych to główny cel technologii oczyszczania wody basenowej. Wysokie wymagania w zakresie jakości wody basenowej są powodem poszukiwania nowych rozwiązań i technologii jej oczyszczania oraz udoskonalania rozwiązań już istniejących. Podstawą dobrze pracujących systemów oczyszczania wody basenowej jest efektywna filtracja i dezynfekcja.
Słowa kluczowe: jakość wody na pływalniach, parametry fizykochemiczne wód basenowych, monitoring jakość wód basenowych, procesy dezynfekcji.

Monitoring of water quality in swimming pools – physicochemical parameters

Summary
Monitoring the parameters of pool water is important due to the health of pool users and workers. The quality of water in pools should be comparable to the quality of drinking water. Correlation between parameters of microbiological and physicochemical norms makes the improvement of hygienic environment in pools possible. The safety and convenience of pool users are the main things pool water cleaning technology aims to achieve. High requirements in terms of pool water quality are the cause for developing new solutions and technologies for it’s purifying and further upgrading those currently in use. The basis of correctly working purifying systems is effective filtration and disinfection.
Keywords: quality of water in pools, physicochemical parameters of pool waters, monitoring the quality of pool waters, disinfection processes.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Volume 2: Swimming Pools and Similar. WHO, Geneva, 2006.http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf.

https://www.basenywpolsce.pl/database/uploads/file/wytyczne_GIS.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

https://gis.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/CA%C5%81O%C5%9A%C4%86__STAN_SANITARNY_KRAJU__2017.pdf.

Zakrzewska A.; Wyczarska-Kokot J.: Ocena jakości wody basenowej i funkcjonowania instalacji do jej oczyszczania na podstawie dziennika pracy pływalni. Praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski F. Instalacje basenowe, Politechnika Śląska, Gliwice 2011, s. 211-223. (ISBN: 978-83-925064-7-8, ISSN:2080-i580).

Wyczarska-Kokot J.; Zakrzewska A.: Dziennik pracy pływalni jako narzędzie monitoringu systemu oczyszczania wody basenowej. Instal. 7–8/2011, 42–48.

Kiersnowska Z.; Ginter-Kramarczyk D.; Kruszelnicka I.; Michałkiewicz M.: Monitoring jakości wody na pływalniach – mikrobiologia. Technologia Wody 2018, 6.

Szczygłowska R.; Chyc M.; Burzała B.; Kołwzan B.: Ocena jakości bakteriologicznej i fizyczno-chemicznej wody basenowej w wybranym krytym obiekcie rekreacyjnym. Ochr. Śr. 2012, 4, 51–56.

Włodyka-Bergier A.; Bergier T.; Kowalewski Z.; Stańczak E.; Gajewska D.: Dezynfekcja wody a bezpieczeństwo sanitarne na terenie pływalni. Przemysł Chemiczny. 2018, 9, 1527-1529.

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4196,bilans-jakosci-wody-dla-wybranego-obiektu-basenowego?print=1.

Chowdhury S.; Alhooshani K.; Karanfil T.: Disinfection by-products in swimming pool: Occurrences, implications and future needs. Water Res. 2014, 53, 68–109.

Wyczarska-Kokot J.: Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Ochr. Śr. 2014, 36, 37–42.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora