Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Monitoring jakości wody na pływalniach – mikrobiologia

Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Michał Michałkiewicz

Abstrakt


Streszczenie
Moda na rekreację i aktywny tryb życia sprawiły, że z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z basenów, a co z tym idzie, coraz trudniej utrzymać odpowiednią jakość wody na pływalniach. Zanieczyszczenia dostają się do wody bezpośrednio od osób korzystających z kąpieli, a także z powietrza oraz z przyległych powierzchni (np. posadzki basenowej). W artykule przedstawiono szereg czynników mających wpływ na jakość wody na pływalniach oraz wyniki przeprowadzonego w 2017 roku przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody basenowej pod kątem analizy mikrobiologicznej.
Słowa kluczowe: jakość wody na pływalniach, mikrobiologia wód basenowych, monitoring jakości wód basenowych

Monitoring of water quality in swimming pools – microbiology

Abstract
The rising interest in recreation and active lifestyles has caused an increase in the number of swimming pool users, which makes it harder to maintain the level of water quality in the pools. The water is contaminated through direct contact with the users of the pool, by air, or by adjacent terrain (e.g. swimming pool floor). The article presents a number of factors influencing the quality of water in swimming pools and the results of water quality monitoring in terms of microbiological analysis, done in 2017 by the Chief Sanitary Inspectorate.
Key words: water quality in swimming pools, microbiology of swimming pool waters, monitoring the quality of water in swimming pools


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

DIN 19643. Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Water treatment for swimming and bathing pools). DIN 19643 1-4:2012-11, Beuth-Verlag, Berlin, 2012. https://www.beuth.de/de/publikation/aufbereitungvon-schwimm-und-badebeckenwasser-kommentar-zu-din-19643/186065025.

Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Volume 2: Swimming Pools and Similar. WHO, Geneva, 2006. http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf.

Zalecenia ZHK NIZP-PZH dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. http://www.pzh.gov.pl, 2012.

Chowdhury, S.; Alhooshani, K.; Karanfil, T. Disinfection by-products in swimming pool: Occurrences, implications and future needs. Water Res. 2014, 53, 68–109.

Lee, J.; Jun, M.J.; Lee, M.H.; Eom, S.W.; Zoh, K.D. Production of various disinfection by products in indor swimming pool waters treated with different disinfection methods. Int. J. Hyg. Environ. Health 2010, 213, 465–474.

Wyczarska-Kokot, J. Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Ochr. Śr. 2014, 36, 37–42.

Cheema, W.A.; Kaarsholm, K.M.S.; Andersen, H.R. Combined UV treatment and ozonation for the removal of by-product precursors in swimming pool water. Water Res. 2017, 110, 141–149.

Łaskawiec, E.; Madej, M.; Dudziak, M.; Wyczarska-Kokot, J. The use of membrane techniques in swimming pool water treatment. J. Ecol. Eng. 2017, 18, 130–136, doi:10.12911/22998993/74282.

Dudziak, M.; Wyczarska-Kokot, J.; Łaskawiec, E. Application of ultrafiltration in swimming pool water treatment system. W: Dezynfekcja Wody. Zagrożenia, Wyzwania, Nowe Technologie; Bergier T., Włodyka-Bergier A.; Wydawnictwa AGH: Kraków, Polska, 2017, 189–194, ISBN 978-83-7464-946-9.

Fayer, R.; Morgan, U.; Upton, S.J. Epidemiology of Cryptosporidium: Transmission, detection and identification. Int. J. Parasitol. 2000, 30(12-13), 1305–22.

Podewils, L.J.; Zanardi Blevins, L.; Hagenbuch, M. et al. Outbreak of norovirus illness associated with a swimming pool. Epidemiol. Infect. 2007, 827–833.

Pond, K. Water Recreation and Disease. IWA Publishing, WHO, 2005.

Szczygłowska, R.; Chyc, M.; Burzała, B.; Kołwzan, B. Ocena jakości bakteriologicznej i fizyczno-chemicznej wody basenowej w wybranym krytym obiekcie rekreacyjnym. Ochr. Śr. 2012, 4, 51–56.

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4196,bilans-jakosci-wody-dla-wybranego-obiektu-basenowego?print=1.

https://gis.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/CA%C5%81O%C5%9A%C4%86__STAN_SANITARNY_KRAJU__2017.pdf.

Zakrzewska, A.; Wyczarska-Kokot, J. Ocena jakości wody basenowej i funkcjonowania instalacji do jej oczyszczania na podstawie dziennika pracy pływalni. Praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski F. Instalacje basenowe, Politechnika Śląska, Gliwice 2011, s. 211-223. (ISBN: 978-83-925064-7-8, ISSN:2080-i580).

Wyczarska-Kokot, J.; Zakrzewska, A. Dziennik pracy pływalni jako narzędzie monitoringu systemu oczyszczania wody basenowej. Instal. 07–08/2011, 42–48.

Wyczarska-Kokot, J. Mikroorganizmy w kształtowaniu jakości i oczyszczaniu wody basenowej. Pływalnie i baseny. 2011, 102–110.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora