Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ rodzaju koagulantu na skuteczność oczyszczania wód powierzchniowych rzeki Ślęzy

Paweł Wiercik, Tomasz Garbowski, Jan Groblewski

Abstrakt


Koagulacja jest procesem powszechnie stosowanym, przede wszystkim w celu usunięcia cząstek koloidalnych powodujących zabarwienie i mętność wody. Do czynników decydujących o jej skuteczności można zaliczyć m.in. wielkość i strukturę powstających kłaczków. Rozpoznanie struktury przestrzennej powstających kłaczków pozwala prognozować ich zdolności sedymentacyjne i możliwości ich odwadniania. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań technologicznych nad koagulacją wód powierzchniowych z rzeki Ślęzy na terenie miasta Wrocławia z wykorzystaniem chlorku żelaza(III) (Kemira PIX 111), siarczanu żelaza(III) (Kemira PIX 123) oraz chlorku poliglinu (Kemira PAX XL 19H, Kemira PAX 16). Zbadano również właściwości i strukturę cząstek tworzących zawiesinę pokoagulacyjną z wykorzystaniem granulometru laserowego. Wykazano celowość rozpoznania struktury powstających zawiesin pokoagulacyjnych na etapie badań technologicznych w zakresie ich wymiaru fraktalnego oraz dystrybucji wymiarów cząstek zawiesin polidyspersyjnych.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę, koagulacja, wymiar fraktalny, zawiesina, struktura kłaczka, granulometr laserowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Nawrocki J., Biłozor S.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Świderska-Bróż M., Krupińska I.: Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu substancji organicznych z wód podziemnych. Ochrona Środowiska 2, 2004, s. 15-19.

Kaleta J.: Proces koagulacji w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 42, nr 240, 2007, s. 41-51.

Krupińska I.: Koagulanty wstępnie zhydrolizowane. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska 21, 2011, s. 126-136.

Chmiel A.: Wpływ biochemicznych przemian zanieczyszczeń na ich podatność na koagulację. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009.

Gumińska J.: Wpływ temperatury na skuteczność uzdatniania wód górskich w procesie koagulacji. Ochrona Środowiska 1, 2002, s. 27-32.

Xiao F., Huang J. C. H., Zhang B., Cui C.: Effects of low temperature on coagulation kinetics and floc surface morphology using alum. Desalination 237, 2009, s. 201-213.

Jarvis P., Jefferson B., Parsons S. A.: Floc structural characteristics using conventional coagulation for a high doc, low alkalinity surface water source. Water Research 40, 2006, s. 2727-2737.

Wolborska A., Zarzycki R., Mętlewiak B.: Wpływ rodzaju koagulantu glinowego na jakość wody uzdatnionej. Ochrona Środowiska 4, 1999, s. 25-28.

Wiercik P. Stegenta S.: Badania dystrybucji wymiarów cząstek zawiesin w popłuczynach powstających w czasie uzdatniania wód podziemnych. Technologia Wody 6, 2014, s. 29-33.

Odegaard H., Fettig J., Ratnaweera H. C.: Coagulation with prepolymerized metals salts. Chemical Water and Wastewater Treatment, Springer-Verlag 1990.

Lin J. R., Huang C., Chin C. J. M., Pan J. R.: Coagulation dynamics of fractal flocs induced by enmeshment and electrostatic patch mechanisms. Water Research 42, 2008, s. 4457-4466.

Łomotowski J., Burszta-Adamiak E., Kęszycka M., Jary Z.: Metody i techniki optyczne w badaniach zawiesin. Monografia. Wydawnictwo PAN, Instytut Badań Systemowych 2008.

Zhao P., Ge S., Chen Z., Li X.: Study on pore characteristics of flocs and sludge dewaterability based on fractal methods (pore characteristics of flocs and sludge dewatering). Applied Thermal Engineering 58, 2013, s. 217-223.

Smoczyński L., Ratnaweera H., Kosobucka M., Smoczyński M.: Image analysis of sludge aggregates. Separation and Purification Technology 122, 2014, s. 412-420.

Waite T. D.: Measurement and implications of floc structure in water and wastewater treatment. Colloids Surface A, 151, 1999, s. 27-41.

Wiercik P.: Badania nad oczyszczaniem popłuczyn powstających podczas płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody. Rozprawa doktorska, Wrocław 2011.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora