Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Plany Komisji Europejskiej dotyczące szacowania i monitorowania niedoborów wód podziemnych

Jolanta Cabalska, Piotr Gałkowski, Agnieszka Kowalczyk, Anna Mikołajczyk, Małgoszata Woźnicka

Abstrakt


Streszczenie
Artykuł powstał na bazie doświadczeń z uczestnictwa przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w pracach grup eksperckich działających przy Komisji Europejskiej, zajmujących się tematyką bilansowania zasobów wód podziemnych. Wykorzystano również materiały opracowane przez European Environment Agency (EEA) w 2015 roku. Autorzy zwracają uwagę na dwa wskaźniki, które dotyczą problematyki wód podziemnych i mają służyć monitorowaniu zjawiska suszy i niedoborów wody w Europie. Pierwszy – Groundwater Level Index (GWL) umożliwiłby identyfikację miesięcy o szczególnie niskim w wieloleciu położeniu zwierciadła wód podziemnych i wyznaczenie trendów wzniosu lub spadku położenia zwierciadła w bieżących miesiącach względem danych wieloletnich. Drugi – Water Exploitation Index (WEI oraz WEI plus) miałby być wskaźnikiem definiującym poziom presji jaką wywiera ludzka działalność związana z poborem wody na naturalne zasoby wody słodkiej na danym obszarze. W artykule zawarto opis metodyki wyznaczania obydwu wskaźników. Zwrócono uwagę na potencjalnie niekorzystne skutki dla Polski wynikające z niewystarczającej szczegółowości proponowanego wskaźnika WEI w zakresie określenia wskaźnika poboru wód, ale przede wszystkim w zakresie rozbieżności w stosunku do krajowej metodyki szacowania odnawialnych zasobów wodnych. Obawy autorów związane są także z faktem dążenia Komisji do centralnego obliczania wskaźników, co wiązać się może z problemem dokładności danych wejściowych, a w konsekwencji wiarygodnością końcowych wyników.
Słowa kluczowe: wody podziemne, zasoby wód podziemnych, niedobory wody, susza, wskaźnik GWL, wskaźnik WEI, wskaźnik WEI plus

 

The European Commission plans concerning the assessment and monitoring of groundwater shortages

Abstract
This article is based on the experience of Polish Geological Institute – National Research Institute’s (PGI-NRI) experts, who took part in the European Commission’s (EC) specialist working groups devoted to the topic of groundwater resources balance. It also takes into consideration data published by the European Environment Agency (EEA) in 2015. The authors discuss two key indicators proposed by the Commission for monitoring droughts and water scarcity in Europe. The aim of first one – Groundwater Level Index (GWL), is to determine specific months of very low groundwater levels over an extended period and to identify patterns of change – increases and decreases of water levels – in any given month in relation to the long-term data. The aim of the second one – Water Exploitation Index (WEI, WEI+) is to assess the negative impact of human consumption of water on natural fresh water resources. The article includes description of the methodology for the determination of both indicators. It notes potential negative consequences for Poland in using the imprecise formula of the currently proposed WEI indicators in determining both the rate of water consumption, and in particular in estimating renewable water resources (there are significant differences between water assessment in the WEI’s formula and the national methodology). The authors also express concerns with the Commission’s proposed centralized calculation of indicators, which may affect accuracy of data input and, consequently, render the final results unreliable.
Keywords: groundwater, groundwater resources, water scarcity, drought index GWL, WEI, WEI plus


Słowa kluczowe


wody podziemne, zasoby wód podziemnych, niedobory wody, susza, wskaźnik GWL, wskaźnik WEI, wskaźnik WEI plus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konstantinou I., Panagos D., Psomas A., Konsta D., Baltas E., Mimikou M., Zal N., 2015: European Water Assets Accounts and updating the use of freshwater resources indicator (CSI 018). Draft for consultation of data sources and technical application of the WEI+ formulas. European Environment Agency & European Topic Centre – Inland Coastal and Marine Waters.

Cabalska J., Kowalczyk A., Mikołajczyk A., 2012: Wskaźnik położenia zwierciadła wód podziemnych w ocenie aktualnego zagrożenia niedoborem wody i suszy w skali europejskiej. Wyniki polskich testów pilotażowych, Materiały XIX Konferencji “Gospodarowanie Wodami Podziemnymi w Aktualnych Uwarunkowaniach”, PZiTS Częstochowa, str. 79-84.

Frankowski Z., Gałkowski P., Kapuściński J., Mitręga J., Nowicki K., Skrzypczyk L., 2008: Ocena poboru rzeczywistego wód podziemnych w kraju – aspekty ilości, struktury oraz wyzwań metodycznych. Materiały XVII sympozjum nauk.‑techn. „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie”, PZiTS Częstochowa, str. 21-30.

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J. 2009: Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG, Warszawa, str. 133-139 i 142-152.

Guidance document on the application of water balances for supporting the implementation of the WFD Final – Version 6.1 – 18/05/2015 Technical Report – 2015 – 090. EU 2015.

Kowalczyk A., Stępińska-Drygała I., Wesołowski P., 2015: Zmienność wieloletnia i sezonowa występowania minimalnych stanów wód podziemnych na wybranym obszarze nizinnym. Przegląd Geologiczny, 63, 10/1, str. 860-866.

Materiały robocze grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej do spraw niedoborów wody i suszy (UE Water Scarcity and Droughts Expert Group), 2010.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 23.10.2000 r. ustalającej ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora