Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Stabilizacja beztlenowa komunalnych osadów ściekowych – zasady projektowania i doświadczenia eksploatacyjne

Łucja Fukas-Płonka, Izabela Płonka

Abstrakt


Streszczenie
Powszechnie stosowaną w dużych i średnich oczyszczalniach ścieków metodą stabilizacji jest fermentacja metanowa. Beztlenowa stabilizacja osadów jest złożonym procesem biochemicznym, definiowanym jako biochemiczny rozkład związków organicznych prowadzony w warunkach beztlenowych, w wyniku którego powstaje biogaz o wysokim stężeniu metanu. W artykule omówiono parametry decydujące o efektywności tego procesu. Należą do nich: czas zatrzymania, temperatura, mieszanie, stosunek zasadowości do kwasowości i odczyn, występowanie substancji toksycznych, ilość substancji odżywczych (szczególnie mikroelementów, takich jak: żelazo, nikiel, kobalt, selen) oraz sposób doprowadzenia osadów. Do zahamowania produkcji metanu może doprowadzić także nadmierne nagromadzenie się produktów pośrednich, tj.: lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), amoniaku i siarkowodoru. Zakłócenia pracy komór fermentacyjnych mogą być spowodowane przeciążeniem hydraulicznym i substratowym. Ponadto przedstawiono zasady obowiązujące podczas projektowania i wymiarowania komór fermentacyjnych.

 

Digestion of municipal sewage sludge
– rules of design and exploitation experience

Abstract
Commonly digestion is method of stabilization used in large and medium-sized wastewater treatment plants. The digestion of sludge is a complex biochemical process, defined as the biochemical degradation of organic compounds, which is carried out in anaerobic conditions, whereby biogas is formed with a high concentration of methane. The article discusses the parameters that determine the efficiency of the process. These include: the retention time, temperature, mixing, ratio of alkalinity to acidity and pH, the presence of toxic substances, nutrients (especially trace elements such as iron, nickel, cobalt, selenium) and a method of supply the sludge. The excessive accumulation of the intermediate, i.e.: volatile fatty acids (VFA), ammonia and hydrogen sulphide may result in inhibition of the production of methane gas. Moreover, the hydraulic and substrate overload of digesters can cause interference in their work. In addition the rules in the design and dimensioning of the digester are showed.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arbeitsbericht der ATV-Arbeitgruppe 3.1.6 (2000a): Klaerschlammdesintegration. Teil 1: Verfahren und Anwendungsgebiete der mechanischen Klaerschlammdesintegration. KA, 4/2000, 570-576.

Arbeitsbericht der ATV-Arbeitgruppe 3.1.6 (2000b): Klaerschlammdesintegration. Teil 2: Verfahrenvergleich und Ergebnisse der mechanischen Klaerschlammdesintegration. DIN 38414-Teil8; Deutsche Norm: Schlamm und Sedimente (Gruppe S) – Bestimmung des Faulverhaltens (S 8).

Azbar, Keskin, Yuruyen: Enhancement of biogas production from olive mill effluent (OME) by co-digestion, Biomass and bioenergy 2008, 32, 1195–1201.

Berna, Kavacik, Bahattin, Topaloglu: Biogas production from co-digestion of a mixture of cheese whey and dairy manure, Biomass and bioenergy 2010, 34, 1321-1329.

Biogaz. Produkcja i wykorzystywanie. Institut fur Energie und Umwelt Technik. Leipzig 2005.

Buekens A.: Energy recovery from residual waste by means of anaerobic digestion technologies, Conference “The Future of Residual Waste Management in Europe”, 2005.

Comino, Rosso, Riggio: Development of a pilot scale anaerobic digester for biogas production from cow manure and whey mix, Bioresource Technology 2009, 100, 5072–5078.

Dinuccio, Balsari, Gioelli, Menardo: Evaluation of the biogas productivity potential of some Italian agro-industrial biomasses, Bioresource Technology 2010, 101, 3780–3783.

Fukas-Płonka Ł., Janik M.: Współfermentacja osadów ściekowych z odpadami organicznymi, Sympozjum ogólnokrajowe „Hydroprezentacje X’2007”, NOT, Ustroń 2007, 287-296.

Fukas-Płonka Ł.: Biogaz z osadów ściekowych. II Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z osadów”, Międzybrodzie 1999.

Fukas-Płonka Ł.: Fermentacja metanowa osadów nadmiernych, Seminarium projektantów, Ustroń 1999.

Fukas-Płonka Ł., Janik M.: Fermentacja osadów nadmiernych, Konferencja „Ścieki, Odpady, Energia w środowisku” PZiTS, Łodź 2005.

Fukas-Płonka Ł., Janik M.: Fermentacja osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, redakcja Marcinkowski T., PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2009.

Wojtowicz A., Jędrzejewski C., Bieniowski M., Daruj H.: Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 2013.

http://www.veoliawaterst.pl/onas/casestudy/4178.htm.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora