Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Problematyka bakteriologicznego skażenia wód

Michał Michałkiewicz, Beata Mądrecka

Abstrakt


Stan mikrobiologiczny wody odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu człowieka. Pojawienie się lub stała obecność
drobnoustrojów chorobotwórczych w wodach przeznaczonych do picia stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia
i roznoszenia licznych chorób zakaźnych i ma ważne znaczenie w procesach uzdatniania i dezynfekcji wody.
Podczas dezynfekcji wody do picia istnieje bowiem możliwość wyeliminowania drobnoustrojów, zwłaszcza chorobotwórczych,
które mogą wywoływać groźne epidemie. Skażenie wody może nastąpić u jej źródła, w miejscu
czerpania lub produkcji wody, a także bezpośrednio w sieci wodociągowej. Epidemiom zapobiega się zwykle
poprzez kontrolę jakości wody na różnych etapach jej produkcji, a także przez stały nadzór mikrobiologiczny nad
wyprodukowaną wodą pitną, która dociera bezpośrednio do odbiorców. Obowiązujące w Polsce Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi określa, że kontrola mikrobiologiczna dotyczy wody [1]: pobieranej z urządzeń i instalacji
wodociągowych; pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących ponad 50 osób lub dostarczających
więcej niż średnio 10 m3 wody na dobę; pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej
wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej; pobieranej z cystern lub zbiorników;
pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego;
wprowadzanej do jednostkowych opakowań


Słowa kluczowe


bakterie, skażenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, 2007 r.).

Schlegel H.G. 2004. Mikrobiologia ogólna.

PWN, Warszawa.

Nurkowska J., Kawalec M. 1997. Wodne

epidemie. Wiedza i życie.

Michałkiewicz M., Fiszer M. 2003. Biologia

sanitarna. Ćwiczenia laboratoryjne.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Motak A. 1967. Mikrobiologia lekarska.

PZWL, Warszawa.

Juszczyk J. 1998. Choroby zakaźne. Wydawnictwo

Medyczne Urban & Partner,

Wrocław.

Kunicki-Goldfinger W. 1971. Życie bakterii.

PWN, Warszawa.

Virella G. 2000. Mikrobiologia i choroby

zakaźne. Wydawnictwo Medyczne Urban

& Partner, Wrocław.

Wieczyńska J., Kamińska W., Dzierżanowska

D. 2001. Enterokoki – patogeny XXI

wieku. Post. Mikrobiol., 40, 3, 258-278.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora