Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Recepcja europejskiej normy kanalizacyjnej PN EN‑752 w Polsce

Paweł Licznar

Abstrakt


Termin recepcja, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN [1] oznacza „przyjmowanie lub przyswajanie
sobie czegoś”. W pracach filologicznych jest on używany często i chętnie w tytułach prac
dotyczących przyjęcia książek czy też różnego typu publikacji analizowanych autorów przez czytelników
w poszczególnych krajach. W tym artykule, który nie jest pracą filologiczną, termin recepcja jest
używany w odniesieniu do europejskiej normy EN-752 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Drain and
sewer systems outside buildings). Warto, a nawet trzeba zadać sobie pytanie na ile zapisy, czy może
jeszcze ogólniej mówiąc filozofia projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych sformułowana
w tej normie generalnie dla całego obszaru Europy jest przyjmowana, rozumiana i na koniec stosowana
w Polsce? Pytanie to jest bardzo aktualnym, gdyż ostanie lata przyniosły olbrzymie inwestycje w zakresie
modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji zwłaszcza bytowo-gospodarczych, realizowane
głównie w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i współfinasowane
znacząco ze środków europejskich.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie: http://sjp.pwn.pl/.

Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, s. 26.

PN-EN 752:2000, 2001, 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wersja polska.

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wersja angielska.

Licznar P.: Wymiarowanie zbiorników retencyjnych wód opadowych zgodnie z wymogami niemieckiej wytycznej DWA A-117. Instal 11, 2010, 51-56.

Bartels H., Malitz G., Asmus S., Albrecht F. M., Dietzer B., Günther T., Ertel H.: Starkniederschlagshöhen für Deutschland. KOSTRA. Selbsverlag des Deutschen Wetterdienstes. Offenbach am Main 1997.

Licznar P., Siekanowicz-Grochowina K., Mielczarek S.: Zróżnicowanie natężeń deszczów miarodajnych w Polsce, Instal, 7-8, 2015, 58-65.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora