Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Usuwanie wybranych lotnych związków organicznych z wód podziemnych / Removal of selected volatile organic compounds from groundwater

Sławomir Monarcha, Joanna Jeż-Walkowiak, Łukasz Weber

Abstrakt


Streszczenie
W artykule przedstawiono zagrożenia wynikające ze skażenia wód naturalnych lotnymi związkami organicznymi (LZO). Przytoczono również uregulowania prawne dotyczące zawartości LZO w wodach naturalnych, ściekach doprowadzanych do kanalizacji oraz w wodzie do picia. Omówiono również metody stosowane do usuwania z uzdatnianej wody LZO. Do omówionych metod należą: desorpcja w procesie wymiany gazów, adsorpcja na węglu aktywnym, zapory hydrogeologiczne, perwaporacja oraz metody hybrydowe.

In the paper the threats of volatile organic substances contamination of natural waters are presented. The regulations and limited values of these compounds in natural, drinking and sewage waters are presented as well.
The technological methods of volatile organic substances removal from water to be treated are shortly described, including desorption in aeration process, activated carbon adsorption, hydrogeological barriers and pervaporation process.

Słowa kluczowe


lotne związki organiczne, 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroeten (TCE) i tetrachloroeten (PCE), adsorpcja, desorpcja perwaporacja, zapory hydrogeologiczne; volatile organic substances, 1,2-dichloroetan (EDC), zaopatrzenie w wodę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – EPA. Water: Basic Information about Regulated Drinking Water Contaminants. Washington, DC.

Jugasiewicz A.: Odpowiedź Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z upoważnienia ministra na interpelację nr 6252 w sprawie zanieczyszczenia wody pitnej w powiecie ząbkowickim. Warszawa, 5 grudnia 2008 r. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6336CB48. Dostęp 1.10.2015 r.

Krajowe Centrum Informacyjne. Reach. http://reach.gov.pl/zastosowania_xiv. Dostęp 1.10.2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dz.U. 2011.95.558.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów. Dz.U. 2007.11.72.

Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Praca zbiorowa, red. J. Nawrocki, S. Biłozor. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa–Poznań 2000.

Jancewicz A., Dmitruk U., Kwiatkowska A.: Badania zawartości wybranych substancji halogenoorganicznych (AOX) w wodzie i ściekach. Ochrona Środowiska, vol. 33, nr 1, 2011 r., str. 25-29.

Maliszewska I., Urbaniak J.: Zastosowanie Pleśni z rodzaju Pencillium do biodegradacji związków chloroorganicznych. Ochrona Środowiska, 1999 r., str. 25-28.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – EPA: Gęste Bezwodne Fazy Ciekłe (DNAPLs). http://cluin.org/contaminantfocus/default.focus/sec/Dense_Nonaqueous_Phase_Liquids_(DNAPLs)/cat/Overview/. Washington, DC. Dostęp 1.10.2015 r.

POCH S.A.: Karta charakterystyki substancji/preparatu. 1,2-Dichloroetan. 2002 r. http://www.poch.com.pl/. Dostęp 1.10.2015 r.

POCH S.A.: Karta charakterystyki substancji/preparatu. Trichloroetylen. 2002 r. http://www.poch.com.pl/. Dostęp 1.10.2015 r.

POCH S.A.: Karta charakterystyki substancji/preparatu. Tetrachloroetylen. 2002 r. http://www.poch.com.pl/. Dostęp 1.10.2015 r.

Jamrógiewicz M., Kosek E., Sawiecki W.: Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji, Medycyna Środowiska 2013, str. 63.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – EPA: Water: Basic Information about Regulated Drinking Water Contaminants. Washington, DC.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – EPA: Technology Transfer Network – Air Toxics Web Site. Washington, DC.

IARC: Monographs on the Evaluation of the carcinogenic risk to humans. Overall Evaluation of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs, Vol. 1 to 42, Suppl. 7, WHO, Lyon, France 1987, 355-357, 364-366.

IARC 1995: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, Volume 63. Dry cleaning, some chlorinated solvents and other industrial chemicals.

Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, 1,2-Dichloroetan. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014, nr 4(82).

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – EPA: Water: Basic Information about Regulated Drinking Water Contaminants. Washington, DC.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Guidelines for Drinking-water Quality. Third Edition. Incorporating the first and Second Addenda. Volume 1 Recommendations. World Health Organization. Geneva 2008, str. 442–448.

Stowarzyszenie Czysta Woda: Najbardziej niebezpieczne związki chemiczne występujące w wodzie pitnej. http://www.stow-czystawoda.pl/lekarze_rakwoda.php. Dostęp 1.10.2015 r.

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Art. 3 i Zał. II Cz. B.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Dz.U. 06.136.964. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Załącznik nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zał. nr 2: Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda.

Dyrektywa Unii Europejskiej z 3 listopada 1998 r. dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 98/83/WE. Zał. I: Parametry i Wartości Parametryczne, Cz. B: Parametry chemiczne.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Guidelines for Drinking-water Quality. Third Edition. Incorporating the first and Second Addenda. Vol. 1 Recommendations. World Health Organization. Geneva 2008.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA): National Primary Drinking Water Regulations. EPA. United States Environmental Protection Agency. EPA 816-F-09-004. May 2009. Washington, DC.

Konieczny K., Kwiecińska A.: Zagrożenia związane z obecnością trichloroetylenu w wodzie do picia i ocena metod służących do jego usuwania. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskiej Konferencji N-T „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, 2009.

Biń A. K., Machniewski P.: Modelowanie desorpcji lotnych zanieczyszczeń organicznych z wody do powietrza. Ochrona Środowiska 1(68), 1998, str. 21. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/1998/. Dostęp 1.10.2015 r.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: Absorpcja, str. 146. http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/144/sgpp_II2.pdf. Dostęp 1.10.2015 r.

Final Draft Report. Intermedia Transfer Factors for Contaminants Found at Hazardous Waste Sites. 1,2-dichloroethane (DCA). Risk Science Program (RSP) Department of Environmental Toxicology University of California Davis, California 95616. December 1994.

Final Draft Report. Intermedia Transfer Factors for Contaminants Found at Hazardous Waste Sites. Trihloroethylene (TCE). Risk Science Program (RSP) Department of Environmental Toxicology University of California Davis, California 95616. December 1994.

Final Draft Report. Intermedia Transfer Factors for Contaminants Found at Hazardous Waste Sites. Tetrahloroethylene (PCE). Risk Science Program (RSP) Department of Environmental Toxicology University of California Davis, California 95616. December 1994.

Sozański M. M., Huck P. M.: Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wody. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 42, Lublin 2007.

Dąbrowska A.: Klasyfikacja i rodzaje sorbentów stosowanych do uzdatniania wody. W: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją J. Nawrocki, S. Biłozor. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2000, str. 249-263.

Jędruszczak A.: Węgiel aktywny w uzdatnianiu wody. Teoria i praktyka. W: Materiały szkoleniowe. Seminarium dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody. Część V. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. http://www.forum-wodociagi.pl/. Str. 4, 5, 11, 14, 15, 18, 19, 22-30.

Kujawski W.: Perwaporacja i separacja par – rozdzielanie mieszanin ciekłych z wykorzystaniem membran. [W:] Membrany Teoria i Praktyka Zeszyt III. Wykłady Monograficzne i specjalistyczne Toruń 2009, str. 111, 113, 114, 117, 119-121.

Malina G.: Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007.

Bodzek M.: Techniki membranowe – usuwanie domieszek i zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze środowiska wodnego. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice, str. 3, 7, 10, 36.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora