Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

System nadzoru nad obrotem i stosowaniem pestycydów w ochronie przed skażeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Unii europejskiej i w polsce

Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Agnieszka Stankiewicz, Dorota Maziarka, Jakub Bratkowski, Krzysztof Skotak, Grzegorz Kaczmarczyk

Abstrakt


W pracy przedstawiono główne trudności występujące w Polsce w ocenie zanieczyszczenia pestycydami wód
ujmowanych na zaopatrzenie ludności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wynikają one z niepełnych
informacji dotyczących lokalnego zużycia pestycydów i niewystarczających podstaw identyfikacji substancji
wymagających objęcia kontrolą na danym obszarze. Źródłem problemów może być także konieczność
stosowania złożonych metod analitycznych do oznaczania niskich wartości stężeń pestycydów. Omówiono
także przydatność danych gromadzonych w ramach badania sprzedaży pestycydów Polsce. Trudności w miarodajnym
monitorowaniu zanieczyszczenia pestycydami wody do celów spożywczych mogą przyczyniać się do
zaniżonej oceny skali tego zjawiska w Polsce


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


WHO Guidelines for drinking water quality,

fourth edition. World Health Organisation,

, Geneve.

European Environmental Agency EEA,

WHO: Main risks to children from exposure

to environmental hazards, Fact sheet

/2002, Copenhagen and Brussels, 15

April 2002, 2002.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn.

zm).

Dyrektywa 9 8/83/WE z dnia 3 listopada

r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(OJ L 330/32, 5.12.1998, str. 32-54).

The WHO Recommended Classification

of Pesticides by Hazard and Guidelines

to Classification, 2009.

Zakrzewski S. F.: Podstawy toksykologii

środowiska, PWN, Warszawa 1995.

Ziółkowska E. red., Rolnictwo w 2011 r.

Agriculture in 2011, Główny Urząd Statystyczny

Departament Rolnictwa, Warszawa

Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia

ryzyka związanego ze stosowaniem

środków ochrony roślin na lata

–2017.

Środki Produkcji w Rolnictwie w Roku

Gospodarczym 2010/2011, GUS, Warszawa

Środki produkcji w Rolnictwie w Roku

Gospodarczym 2011/2012, GUS, Warszawa

Pesticide Industry Sales and Usage:

and 2001 Market Estimates. Office

of Pesticide Programs, Office of Prevention,

Pesticides and Toxic Substances,

U.S. Environmental Protection Agency,

Washington, DC 2001.

The u se of plant protection products i n

the European Union. Data 1992–2003.

European Commission, Eurostat, Directorate

of Environment Statistics, Unit

E-3, Luksemburg 2007.

Łączyński A.: Powszechny Spis Rolny

– Środki produkcji w rolnictwie.

Powszechny Spis Rolny 2010.

Rynek środków produkcji dla rolnictwa,

stan i perspektywy. Analizy rynkowe.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej – Państwowy Instytut

Badawczy, Warszawa 2011.

The q uality o f d rinking w ater i n t he

European Union 2005–2007. Synthesis

report on the quality of drinking water

in the Member States of the European

Union in the period 2005–2007 Directive

/83/EC; 2010.

Wichrowska B., Mulik B., Stankiewicz

A.: Problemy z wdrażaniem Drinking

Water Directive (DWD), INSTAL 2011,

, 69-72.

Kaniowska E., Nowacka M., Garboś D.,

Święcicka D., Świątczak J.: Oznaczanie

wielopierścieniowych węglowodorów

aromatycznych i pestycydów chloroorganicznych

w wodach leczniczych metodami

chromatograficznymi po uprzednim

zatężeniu z zużyciem ekstrakcji do

fazy stałej, „ Instal. T eoria i praktyka

w instalacjach”, 2008, 12 (290), 48-51.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora