Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Racjonalna technologia rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych

Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki

Abstrakt


Destrukcyjna działalność człowieka w odniesieniu do ekosystemów wodnych skutkuje znacznymi stratami gospodarczymi ujawniającymi się w postaci zanieczyszczenia źródeł wody, pogarszając jej jakość a tym samym jej dostępność w jeziorach, zbiornikach wodnych, a nawet w glebie. Stąd też wynika potrzeba systematycznie prowadzonej rewitalizacji czy też rekultywacji ekosystemów wodnych. Tego typu działania, aby były racjonalne, wymagają szczegółowego rozeznania przyczyn, a następnie zastosowania odpowiedniej technologii.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek A., Zalewski M. 2017 Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich. Wyd. FAPA pod redakcja K. Jóźwiakowski, W. Siuda ISBN: 978-83-940864-9-7 Warszawa s. 9–13.

Boers P.C.M., Van Raaphorst W., Van der Molen D.T. 1998. Phosphorus retention in sediments. Water Sci. Technol. Nr 37. 31-39.

Bochnia T., Olko M., 1998, Zakwity sinicowe – problemy w uzdatnianiu wody. Mat. z Międzynarodowej konf. VIII Ochrona jakości i zasobów wód – Zasady racjonalnej gospodarki wodą, Zakopane, s. 248-253.

Borsuk St. 2014 Ekologiczno-geochemiczny system oceny jakości wód jeziornych. Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ISBN 978-83-64235-19-1 Bydgoszcz s. 185.

Brogowski Z., Burzyńska I., Eymontt A., Wierzbicki K., 2017, „Możliwości wykorzystania osadów dennych w rolnictwie” Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. nr 1 ISSN 0510-4262, Warszawa s. 37-43.

Choiński A., Ptak M., 2008, „Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski” Roczniki Gleboznawcze Tom LIX Nr 2, Warszawa s. 25-31.

Cymes I., 2009, Wpływ rekultywacji małych zbiorników na jakość retencjonowanej wody, Mat. z konf. p.t. Współczesne wyzwania kształtowania środowiska i gospodarki wodą w obszarach wiejskich, Wyd. SGGW Warszawa.

Eymontt A., Wierzbicki K., 2017. Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnych. MAZOWSZE, Studia Regionalne Nr. 21 ISSN 1689-4774 DOI:1021858/msr, s. 61-77.

Eymontt A., K. Wierzbicki. 2015. „Analiza i ocena możliwości wydobywania antropogenicznych osadów dennych z jezior, zbiorników i cieków wodnych”. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie ISSN 510-4262. (3)446: 113-120.

Eymontt A., K. Wierzbicki. 2013. „Nowa technologia usuwania antropogenicznych osadów dennych”. Problemy Inżynierii Rolniczej ISSN 1231-0093 (4)82: 129-138.

Gałczyński Ł., Ociepa A., 2008, Toksyny wytwarzane przez sinice. Ecological Chemistry and engineering, Vol. 15, nr 1, s. 8-75.

Gałka B., Witkowski M., 2010, „Charakterystyka osadów dennych zbiornika zaporowego Młyny oraz możliwości ich rolniczego wykorzystania”, Woda, środowisko-Obszary wiejskie, t.: 10 z. 4(32), s. 53-63.

Kaczmarek S., i in. 2019, Występowanie toksyn sinicowych w wodach powierzchniowych ujmowanych na potrzeby komunalne. Technologia wody, Zeszyt 4(66), ISNN 2080-1467, s. 35-43.

Kajak Z. 1998. Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa. PWN. ISBN 83-0112537-3.

Kentzer A. 2001. Fosfor I jego biologicznie dostępne frakcje w osadach jezior różnej trofii. Toruń. Wyd. Nauk. UMK. s. 9-10.

Kobziński A. K. M., 2005, Badania obecności toksyn sinicowych w wodach powierzchniowych Polski, Przegląd Geologiczny 53(11), 1067-1068.

Koc J., Szymczak S., Duda M., Słoniczek P. 2009, Ograniczenie odpływu biogenów z obszarów zmeliorowanych. Mat. z konf. p.t. Współczesne wyzwania kształtowania środowiska i gospodarki wodą w obszarach wiejskich, Wyd. SGGW Warszawa, s. 27-30.

Kostecki M., 2014, Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hipolimnionu-studium limnologiczne, „Prace i studia”, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze.

Kostecki M., 1979, Badania limnologiczne zbiornika zaporowego Tresna, Część II. Dynamika przemian oraz wstępny bilans związków azotowych w odpływach zbiornika, Archiwum Ochrony Środowiska 3-4, s. 17-37.

Lal R. 2000 Węgiel glebowy i nasilenie efektu cieplarnianego. Zeszyty edukacyjne Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty nr 6 ISSN 1428-3786 s. 22-36.

Lampert W., Sommer U., 1996 Ekologia wód śródlądowych. Warszawa, PWN, s. 328-350.

Leszczyński M., Kadłubowski J., 2016, Ustawa o Rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.

Madeyski M. 1998. Hydrauliczna i reologiczna charakterystyka procesu zamulania stawów rybnych. Zeszyty Naukowe AR Kraków. Seria Rozprawy. Z. 236. ISSN 1233-4189 ss. 75.

Madeyski M. 1999. „Charakterystyka reologiczna osadów stawowych”. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie”. Inżynieria Środowiska 19: 37-47. Wrocław, s. 140.

Madeyski M. 2002. „Sedymentacja osadów stawowych”. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska 23: 267-273.

Madeyski M. 2003/1. „Możliwości usunięcia osadów z dna stawów i zbiorników”. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska 24: 89-96.

Parzonka W., 1977, Hydrauliczne podstawy transportu rurowego mieszanin dwufazowych. Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 159, s. 136.

Parzonka Wł., Kempiński J., 1991, Reologiczna ocena procesu sedymentacji i osadzania namułów jeziornych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej nr 209 Wrocław s. 177-187.

Parzonka W., Wierzbicki K., 1965, Transport namułów przy robotach melioracyjnych i hydrotechnicznych. W: Melioracja robót ziemnych. Materiały V Międzynarodowej konferencji. Warszawa. NOT. A-40, ss. 13.

Parzonka W. 1961 Ruch rozwodnionego mułu w przewodach zamkniętych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Referaty z sesji naukowej Wydziału Melioracji Wodnych. Wrocław. listopad. s. 33-41.

Podbielkowski Z., 1985, Glony, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 130.

Podewils W. 2014. Recykling fosforu w Niemczech-stan aktualny i perspektywy. Wodociągi-kanalizacje Nr 1(91). Poznań, s. 26-30.

Siuda W., Chróst J. R. 2015 Hydrotechnologia-biologiczne podstawy, aktualny stan wiedzy i perspektywy rozwoju. Technologia wody nr 5, s. 31-41.

Siwek H. 2011. Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-066-3. ss. 90.

Siwek H., M. Włodarczyk. 2013. „Charakterystyka struktury powierzchni osadów dennych w małych polimiktycznych zbiornikach wodnych”. Przemysł Chemiczny (7)97: 1272-1275.

Sobszyński T., Joniak T., 2009 Differences in composition and proportion of phosphorus fractions in bottom sediments of Lake Góreckie (Wielkopolska National Park). Environ. Protect. Eng. 35(2). 89-95.

Stręk F. 1981 Mieszanie i mieszalniki. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa ISBN 83-204-0289-1, s. 420.

Szyper H., Gołdyn R. 1999. Rekultywacja zbiorników wodnych. Przegląd komunalny 7-9(94-95). s. 81-82.

Wierzbicki K. 1982 „Transport hydrauliczny w instalacjach Rolniczego wykorzystania gnojowicy”. Wyd. Instytut Budownictwa, Elektryfikacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, s. 185.

Wierzbicki K., i in. 1997 Rekultywacja utworów antropogenicznych metoda hydroobsiewu. Projekt badawczy IBMER Warszawa.

Wolnin B.A., 1965, Technologia hydromechanizacji w hydrotechnicznym budownictwie. Wyd. „Energia” Moskwa-Leningrad s. 199.

Wołoszyn J. 1974 Regulacja rzek i potoków. PWN Warszawa, s. 463.

Zawadzki P., 2017, Odmulanie zbiorników retencyjnych i oddzielanie wybranych frakcji osadów w separatorze szczelinowym. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań ISBN 978-83-7160-877-3, s. 108.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora