Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Mikrobiologiczna jakość wybranych akwenów – studium przypadku

Elżbieta Kruszelnicka, Michał Michałkiewicz, Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Abstrakt


Streszczenie

Sposób prowadzenia gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w szczególności gdy jest ona realizowana poprzez systemy indywidualne, ma duże znaczenie dla jakości wód powierzchniowych. W artykule przedstawiona zostanie analiza jakości mikrobiologicznej wybranych akwenów na pograniczu gmin Skoki i Rogoźno w Wielkopolsce.
Słowa kluczowe: kanalizacja bezodpływowa, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jakość wód powierzchniowych.

Microbiological quality of selected reservoirs – a case study

Abstract

The method of wastewater management in areas with scattered development, in particular when it is implemented through individual systems, is of great importance for the quality of surface waters. The article presents an analysis of the microbiological quality of selected reservoirs on the border of Skoki and Rogoźno communes in Wielkopolska.
Key words: sewage system, microbiological contamination, surface water quality.


Słowa kluczowe


kanalizacja bezodpływowa, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jakość wód powierzchniowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Frąk M., Nestorowicz A., Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 2009, 18, 2(44), 3-10.

Cabral J.P., Water microbiology. Bacterial pathogens and water. Int J Environ Res Public Health. 2010;7(10):3657-3703. doi:10.3390/ijerph7103657.

Rodrigues C., Cunha M.A., Assessment of the microbiological quality of recreational waters: indicators and methods. Euro-Mediterr J Environ Integr. 2017, 2:25. doi:10.1007/s41207-017-0035-8.

Russel D.A., Walling J.P., Waterborne pathogens in urban watersheds. J Water Health. 2007, 5 (1):149–162. doi:10.2166/wh.2006.001.

Hot D., Legeay O., Jacques J., Gantzer C., Caudrelier Y., Guyard K. et al. (2003), Detection of somatic phages, infectious enteroviruses and enterovirus genomes as indicators of human enteric viral pollution in surface water. Water Res. 37:4703–4710. doi:10.1016/S0043-1354(03)00439-1.

Główny Inspektorat Sanitarny 2018. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Warszawa 2018.

Główny Inspektorat Sanitarny 2018. Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń, Warszawa 2018.

Gromiec M., Pawłowski L. Zanieczyszczenia wód w Polsce. Stan, przyczyny, skutki. Monografia, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, 2019.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. (Dz. U. 2019, poz. 255).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. (Dz. U. 2018, poz. 2476).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Cabral J.P., Water microbiology: Bacterial pathogens and water. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2010, 7 (10): 3657– 3703. doi:10.3390/ijerph7103657.

Pandey P.K., Kass P.H., Soupir M.L., Biswas S., Singh V.P., Contamination of water resources by pathogenic bacteria. AMB Express. 2014, 4 (1): 51. doi:10.1186/s13568-014-0051-x.

Pandey P., Soupir M.L., Wang Y., Cao W., Biswas S., Vaddella V., Atwill R., Merwade V., Pasternack G., Water and sediment microbial quality of mountain and agricultural streams. J. Environ. Qual. 2018, 47: 985– 996. doi:10.2134/jeq2017.12.0483.

Pachepsky Y.A., Allende A., Boithias L., Cho K., Jamieson R., Hofstra N. and Molina M., Microbial Water Quality: Monitoring and Modeling. J. Environ. Qual. 2018, 47: 931-938. doi:10.2134/jeq2018.07.0277.

http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/jeziora-mieszkancy/2189-jez-budziszewskie/.

https://dlaryb.pl/%C5%82owiska/ %C5%82owisko-flagowe-jezioro-czarne-wielkopolska-powiat-obornicki-gmina-rogo%C5%BAno-r3/.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora