Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Nowoczesne technologie w gospodarce wodnej – poprawa ilości i jakości zasobów wód w Polsce

Marek Gromiec, Tadeusz Ossowski, Elżbieta Niemirycz, Marta Kobusińska, Romuald Szymkiewicz

Abstrakt


Streszczenie

Poprawa wielkości i jakości zasobów wodnych w Polsce, należącej do krajów ubogich w wodę, staje się szczególnie ważnym wyzwaniem naukowym i politycznym w dobie pandemii wirusowej. Najważniejsze jest zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody pitnej wszystkim mieszkańcom. Na łamach niniejszego czasopisma wskazywano również, że stan systemów kanalizacji nie jest najlepszy w wielu obszarach kraju. Wyzwaniem staje się też dostęp do wody zdatnej dla rolnictwa oraz zapobieganie zanieczyszczeniom wód jeziornych i morskich. Ważną rolę może odegrać szkolnictwo wyższe popierające rozwój takich kierunków, jak inżynieria środowiska i inżynieria wodna (hydrotechnika), chemia czy biologia molekularna. Obecnie liczba studentów na tych kierunkach wydaje się niewystarczająca ze względu na wyzwania postawione w zakresie ochrony wody i środowiska.

Modern technologies in water management – improvement of the quantity and quality of water resources in Poland

Abstract

Improvement of the quantity and quality of water resources in Poland – one of the countries where the water resources scarcity is observed, becomes a particularly important scientific and political challenge in the time of the pandemic. The aspect of the major relevance is to ensure an access to good-quality drinking water for all residents. Also, as it has been previously reported in the journal, the condition of water treatment system still leaves considerably much to be improved. Furthermore, access to water adequate for agriculture and protection of lakes and marine waters from wide range of pollutants appears to be a challenge. Higher education system may face and significantly impact these challenges by supporting the development of environmental engineering and water engineering (hydrotechnics), chemistry and molecular biology. Currently, the number of students in these fields appears to be insufficient to meet the challenges posed in the field of water and environmental protection.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajkiewicz-Grabowska, Marta E. Kobusińska, Zalewski M., Niemirycz E., 2020, Sezonowa struktura odpływu rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego. Technologia Wody, 6(68), 8-15, ISSN 2080-1467.

Barceló D., Jelic A., Mozeto A., Petrovic M., López-Serna R., Ferreira da Silva B.: Occurrence and distribution of pharmaceuticals in surface water, suspended solids and sediments of the Ebro river basin, Spain, Chemosphere, 85 (2), 2011, str. 1331-1339.

China Water Risk, 2016, TOWARD WATER RISK VALUATION Investor Feedback on Various Methodologies Applied to 10 Energy ListCo’s, China Water Risk 2016 (chinawaterrisk.org).

Czaja K., 2019, Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański.

Ebele J., Abou-Elwafa Abdallah M., Harrad S., 2017, Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the freshwater aquatic environment, Emerging Contaminants 3 (1), 1-16.

Eurochlor 2018, Annual Chlor-alkali industry review 2017/2018 (http://www.https://chlorineindustryreview.com/).

Eurochlor 2021, Annual Chlor-alkali industry review 2020/2021 http://www.https://chlorineindustryreview.com/).

EC 2015, Commission Implementing Decision (EU) 2015/495 of 20 March 2015 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council. Off. J. Eur. Union 2015, L78/40. https://eur-lex.europa.eu/legal.

Gromiec M., 2018. Wpływ koncepcji gospodarki cyrkulacyjnej i nowego paradygmatu wodnego na odzysk wody. Kierunek Wod-Kan 4, 10-14.

Gromiec M., 2018. Wpływ regulacji prawnych na rozwój technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. (Water Supply and Water Quality), red. Z. Dymaczewski i in. PZITS-Oddział Wielkopolski, Poznań.

Gromiec M., 2021, Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem. Wybrane problemy i rozwiązania. Wyd. PAN Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Nr172, str. 300.

Gutry-Korycka M., 2018, Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany, Gospodarka Wodna, zeszyt 8, Warszawa.

Konwencja Sztokholmska, 2001. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). http://www.pops.int.

Łuczkiewicz A., Pierpaoli, M., Kosek, K., Szopińska, M., Remiszewska-Skwarek, A., Kotlarska, E., Szatkowska, B., & Fudala-Książek, S., 2021, Ocena i predykcja dynamiki epidemii COVID-19 na podstawie obecności wirusa SARS-CoV-2 w ściekach. Wodociągi Polskie, 44-49.

Patent EP 3 356 823 B1, Nidzworski D., E. Wnuk, Niedziałkowski P., OssowskiT., Siuzak M., Sawczak R., Bogdanowicz, M. Sobaszek, Krych P., Kupczunas A., A modified BDD substrate and its use as an impedance sensor for detection of biological molecules and a system and method for monitoring pathogens, Patent.

Niemirycz E., Gromiec M., 2018, Wisła – historia badań Królowej Polskich Rzek w przekroju ujściowym do morza Bałtyckiego, Gospodarka Wodna 7(835), 201-203.

Niemirycz E., Jankowska D., 2011, Concentrations and profiles of PCDD/Fs in sediments of major Polish rivers and the Gdansk Basin – Baltic Sea, Chemosphere, vol.85, 525-532.

Pieczyńska A., Ossowski T., Bogdanowicz R., Siedlecka E., 2019, Electrochemical Degradation of Textile Dyes in a Flow Reactor: Effect of Operating Conditions and Dyes Chemical Structure Int. J. Environ. Sci. Technol., 16, 929–942.

Ramowa Dyrektywa Wodna, 2008, Annex II of Directive 2008/105/EC.

Raport CAGR 2020, Raport PKO Banku Polskiego, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych (2021-2023).

Raport PMR, 2021, „Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026” .

Ryl J., Ossowski T., Niemirycz E., Elektorowicz E., 2020, Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego, Technologia Wody Nr 5 (73), 16-21 .

Szymkiewicz R., 2017, Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ISBN: 978-83-7348-737-6.

US EPA, 2014, Priority Pollutants List, 40 CFR Part 423, Appendix A.

Wielogórska E., Elliott C.T, Danaher M., Connolly L., 2015, Endocrine disruptor activity of multiple environmental food chain contaminants, Toxicology in Vitro, 29 (1), 211-220.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2017, Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły. Acta Energetica, Wydawnictwo ENERGA SA, Gdańsk, ISBN 978-83-945413-0-9.

Zalewski M., 2011, Odpływ Wisłą związków azotu i fosforu na tle zmian produkcji pierwotnej rejonu Basenu Gdańskiego w latach 1975 – 2010, rozprawa doktorska Uniwersytet Gdański.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora