Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ocena wpływu środowiskowego myjni samochodowej w terenie zabudowanym

Wojciech Dąbrowski, Michał Zielina

Abstrakt


Streszczenie
Na przykładzie istniejącej ręcznej myjni samochodowej omówiono wymagania dotyczące dokumentacji składanej przy staraniach o wybudowanie myjni. Zwrócono uwagę na obowiązki właściciela myjni wynikające z unormowań stosunków sąsiedzkich przez Kodeks cywilny. Na podstawie pomiarów hałasu, natężenia oświetlenia oraz pośredniej oceny aerozoli docierających do najbliższych zabudowań mieszkalnych pokazano powstałe niedogodności mieszkania w pobliżu tego obiektu. Zwrócono uwagę na to, że granice niektórych z tych uciążliwości są określone przepisami podczas gdy inne nie są.
Słowa kluczowe: ręczna myjnia samochodowa, hałas, natężenie oświetlenia, środki czyszczące

Environmental impact assessment of a car wash in built-up areas

Abstract
The example of an existing hand-held car wash was used to discusses the documentation requirements for attempting to build a car wash. Attention was drawn to the obligations of the car wash owner resulting from the regulation of neighbourly relations by the Civil Code. Based on noise measurements, illuminance and indirect assessment of aerosols reaching the nearest residential buildings, the resulting inconveniences of living near this property are shown. It has been pointed out that the boundaries of some of these nuisances are laid down by law, while others are not.
Key words: manual car wash, noise, illuminance, cleaners


Słowa kluczowe


ręczna myjnia samochodowa, hałas, natężenie oświetlenia, środki czyszczące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kołzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A., Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. nr 120 poz. 826.

Ściężor T., Instalacje oświetleniowe a problem zanieczyszczenia świetlnego, Instal, 2019, 5, 28-33.

Ściężor T., Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba, Monografia Politechniki Krakowskiej – Inżynieria Środowiska, 2018, str. 201.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora