Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Omówienie zasad porównywania parametrów technicznych rur żelbetowych na przykładzie

Wojciech Dąbrowski

Abstrakt


Streszczenie
Na przykładzie dwóch żelbetowych przewodów rurowych, wykonanych w jednym przypadku z betonu o bardzo wysokiej, a w drugim o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, pokazano, które parametry techniczne należy zgodnie z normami porównać, aby stwierdzić czy droższy beton można zastąpić tańszym w określonych warunkach terenowych. Wymieniono też inne, nienormowane, parametry, które mogą byś istotne przy dokonywaniu wyboru.
Słowa kluczowe: kanały, beton, parametry techniczne

Overview how to compare reinforced concrete pipes in the example

Abstract
The example of two reinforced concrete pipes made in one case of very high concrete and in the other with exceptionally high strength concrete shows which technical parameters should be compared according to the standards to determine whether the more expensive can be replaced by cheaper ones under certain field conditions. There are also other, non-standard, parameters that may be important for the choice.
Key words: sewers, concrete, technical parameters


Słowa kluczowe


kanały, beton, parametry techniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowski W., Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2004, 218 str.

Dąbrowski W., Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej, Instal, 2013, 1, 33-36.

Giergiczny Z., Płocica S., Norma PN-EN 197-1: 2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, po nowelizacji, Budownictwo, Technologie, Architektura, kwiecień–czerwiec 2012, 66-68.

Gorażdże Heidelberg Cement Group – Beton według normy PN-EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-062-65.

http://pv-prefabet.com.pl/katalogi/katalog_rury.pdf, katalog P.V. Prefabet Kluczbork S.A., Rury betonowe i żelbetowe.

Kohutek Z.B., Norma PN-EN 206-1 – Nowy wymiar jakości betonu, Górnictwo i Geoinżynieria, 2005, 29, z.3/1, 265-274.

Kuliczkowska E., Starski M., Analiza zjawiska ścieralności przewodów kanalizacyjnych, oraz jego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcyjne.

Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny, Przegląd Budowlany, 2008, 3, 31-34.

Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne, Monografie, Studia, Rozprawy nr 28, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001, 261 str.

Kwietniewski M., Awarie i odnowa sieci kanalizacyjnych, Inżynier Budownictwa, 2006, październik, 50-54.

Madryas C., Moczko A., Wysocki L., Badania parametrów betonu rur betonowych.

PN-B-06265: 2004; Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cz. 1: Wymagania, własności, produkcja i zgodność.

PN-EN 206-1: 2003: Beton. Cz. 1: Wymagania, własności, produkcja i zgodność.

PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 2.

PN-EN-1916:2005. Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

PN-EN-1992–1-1: 2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1–1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Śmiertka G., Trwałość prefabrykatów w gospodarce wodno-ściekowej – betonowe studnie szczelne ZPB Kaczmarek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2012, maj-czerwiec, 26-27.

www.bazalt.pl Katalog produktów (dostępna wersja drukowana).

Zwierzchowski D., Analiza wyników badań stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w Polsce, II Ogólnopolska konferencja Naukowo-Techniczna – Nowe Materiały i Urządzenia w Wodociągach i Kanalizacji, 2001, Kielce-Cedzyna.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora