Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.

 

Działy

Od Redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wydarzenia branżowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Opinie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły techniczne

Redaktorzy
  • Tomasz Gąska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika

Redaktorzy
  • Tomasz Gąska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika – Gospodarka wodna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika – Wody opadowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika - Hydrogeologia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nauka i technika – Gospodarka osadowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Praktyka i eksploatacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Praktyka i eksploatacja – Zaopatrzenie w wodę

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Praktyka i eksploatacja – Gospodarka wodna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Praktyka i eksploatacja – Wody opadowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Praktyka i eksploatacja – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zagadnienia prawne i ekonomiczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Bezpieczeństwo zdrowotne wody

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Inne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Teksty zgłoszone do publikacji w dziale Nauka i technika oraz teksty o charakterze naukowym w dziale Zagadnienia prawne i ekonomiczne, kwalifikuje do druku Redaktor Naczelny i dokonuje wyboru Recenzentów spośród autorytetów z danej dziedziny nauki, niezatrudnionych w Wydawnictwie i niebędących członkami Kolegium Redakcyjnego. Teksty o charakterze nienaukowym, które nie wymagają recenzji – zamieszczone w działach Wydarzenia branżowe, Aktualności, Praktyka i eksploatacja oraz wybrane w dziale Zagadnienia prawne i ekonomiczne, są kwalifikowane do druku przez Redaktora Naczelnego.

2. Każdy artykuł podlegający recenzji jest recenzowany przez dwóch Recenzentów.

3. Pomiędzy Recenzentem a Autorem nie mogą zachodzić: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Dane osobowe Recenzenta są niejawne.

5. Recenzenci nie znają tożsamości Autorów (double-blind review process).

6. Recenzje mają formę pisemną (Formularz recenzji) i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu artykułu do publikacji, dopuszczeniu po uwzględnieniu uwag lub jego odrzuceniu: a) w przypadku recenzji dopuszczającej artykuł bez uwag Redakcja informuje Autora o jej otrzymaniu od Recenzenta, b) w przypadku recenzji zawierającej konieczność wniesienia poprawek uwagi Recenzenta są kierowane do Autora. Po wprowadzeniu przez Autora zmian Redakcja kieruje ponownie artykuł do Recenzenta, o ile Recenzent zastrzegł taką potrzebę, c) w przypadku gdy Autor nie zgadza się na wprowadzenie zamian zgodnych z uwagami Recenzenta ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny i odrzuca artykuł lub kieruje go ponownie do recenzji z uwagami Autora, d) w przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

8. Artykuł zaakceptowany do druku podlega korekcie językowej i technicznej. 9. Redakcja zamieszcza listę Recenzentów na stronie internetowej www.technologia-wody.eu.

 

Harmonogram publikacji

Numer: 1 (styczeń/luty) Termin zgłaszania art. do publikacji: 11 grudnia 2015 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 11 stycznia 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 18 I–1 II 2016 r. Termin oddania do druku: 1 lutego 2016 r. Data wydania: 15 lutego 2016 r.

Numer: 2 (marzec/kwiecień) Termin zgłaszania art. do publikacji: 7 lutego 2016 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 7 marca 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 14–31 III 2016 r. Termin oddania do druku: 31 marca 2016 r. Data wydania: 15 kwietnia 2016 r.

Numer: 3 (maj/czerwiec) Termin zgłaszania art. do publikacji: 4 marca 2016 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 4 kwietnia 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 11–29 IV 2016 r. Termin oddania do druku: 29 kwietnia 2016 r. Data wydania: 10 maja 2016 r.

Numer: 4 (lipiec/sierpień) Termin zgłaszania art. do publikacji: 11 czerwca 2016 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 11 lipca 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 18–29 VII 2016 r. Termin oddania do druku: 29 lipca 2016 r. Data wydania: 15 sierpnia 2016 r.

Numer: 5 (wrzesień/październik) Termin zgłaszania art. do publikacji: 12 sierpnia 2016 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 12 września 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 19 IX–1 X 2016 r. Termin oddania do druku: 1 października 2016 r. Data wydania: 11 października 2016 r.

Numer: 6 (listopad/grudzień) Termin zgłaszania art. do publikacji: 14 października 2016 r. Termin dostarczenia materiałów po recenzjach do składu: 14 listopada 2016 r. Skład (termin przewidywanej akcept. art. po korektach: 21 XI–5 XII 2016 r. Termin oddania do druku: 5 grudnia 2016 r. Data wydania: 20 grudnia 2016 r.

 

Zakup numeru

Czytelnicy bez wykupionej subskrypcji moga nabywać całe numery czasopism na poniższych warunkach.

Subskrypcja roczna: 399.00 (PLN)

Roczny dostęp do wszystkich numerów Technologii Wody

 

Lista recenzentów

prof. dr hab. inż. Anna Anielak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański (Politechnika Poznańska)

 

Bazy indeksacyjne

Baztech (http://baztech.icm.edu.pl)
POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)
Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com)

 

Rada naukowa

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Peter M. Huck, University of Waterloo, Ontario, Kanada

Członkowie

prof. dr hab. inż. Anna Anielak, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wojciech Bonenberg, Politechnika Poznańska
dr hab inż. Piotr Breitkopf, Université de Technologie de Compiègne, Deputy Director of Roberval Laboratory
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Concordia University, Monteral, Kanada, Department of Civil and Enviromental Engineering
dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Anna Grabińska-Łoniewska, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak, Politechnika Poznańska
dr hab. inż., prof. PRz Piotr Koszelnik, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski, Politechnika Wrocławska
dr Bożena Krogulska, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż., prof. PWr Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
dr hab. Michał Michałkiewicz, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Mariola Rajca, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Janusz Rak, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska
dr hab. inż., prof. PŚ Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

 

Rada ekspertów

mgr inż. Barbara Mulik, doradca ds. jakości  i bezpieczeństwa wody
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., IGWP
dr inż. Marian Strączyński, „Mast” Bełchatów
mgr inż. Ryszard Szambelańczyk, Forum Dyskusyjne „Wodociągi Polskie”
mgr inż. Tomasz Wachowiak, Forum Dyskusyjne „Wodociągi Polskie”
dr inż. Łukasz Weber, portal www.technologia-wody.pl
mgr inż. Marek Wieluniecki, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Katowice
inż. Roman Wiertelak, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”